Begeleiding van leerlingen met lees- en spellingsproblemen

Inhoud
Binnen bijna elke klas zijn er leerlingen die problemen hebben bij het vlot leren lezen en/of erg achter lopen qua spelling. Deze kinderen hebben een te lage AVI en Cito-score. Zij blijven continu achter lopen,  met tot gevolg de nodige faalangst en demotivatie.

Voor deze kinderen kan gerichte aandacht voor lezen en spellen een grote uitkomst zijn. Door individueel begeleiding te geven aan het kind wordt de kern van zijn/haar probleem aangepakt.
Door succeservaring wordt de motivatie en het zelfvertrouwen van het kind bevorderd. Dit kan niet vroeg genoeg gebeuren!

Omvang
Er wordt eerst gekeken op welk niveau het kind leest en spelt en welke specifieke problemen zich bij het kind voordoen. Naar aanleiding daarvan wordt een behandelplan opgesteld. Dit plan wordt met de ouders en leerkracht doorgenomen. Daarna krijgt het kind gerichte behandelingen.
Na elke 12 behandelingen zijn er toetsmomenten. Naar aanleiding van de toetsen wordt het behandelplan bijgesteld en is er weer een overleg met ouders. De behandelaar houdt de leerkracht op de hoogte en pleegt overleg wat betreft leesniveau en spellingregels (de spellingregels van de school worden gehanteerd).

De leerling krijgt één keer in de week individuele begeleiding van dertig minuten. Dit vindt plaats op school en onder schooltijd.

Locatie
De leerling kan op de eigen school behandeld worden, mits er een ruimte beschikbaar is om rustig met het kind te werken.

Kosten
Individuele begeleiding van leerlingen met lees- en spellingsproblemen wordt beschikbaar gesteld middels een arrangement. De school kan een arrangement aanvragen via de commissie arrangeren.

Overige relevante informatie
De ouders worden geacht elke dag (vijf dagen per week) met hun kind te lezen en te flitsen. Ook zien zij er op toe dat eventuele huiswerkopdrachten gemaakt worden.