Schoolvragenlijst (SVL)

Inhoud
Door afname van de schoolvragenlijst verzamelt u gegevens over leerlingen en hoe zij de school ervaren. Hun gedrag en hun opvattingen over uiteenlopende aspecten van school worden daardoor zichtbaar gemaakt. Ook wordt in beeld gebracht hoe de leerling zichzelf ziet.

Onderzocht worden de gebieden: werkhouding, welbevinden en zelfvertrouwen. De SVL is geschikt voor groepen waarvoor men verbeteractiviteiten op deze gebieden wil plannen. De SVL geeft een beeld van hoe leerlingen zelf tegen deze gebieden aankijken.
De werkhouding wordt gescoord aan de hand van leertaakgerichtheid (LG), concentratie in de klas (CK) en de huiswerkattitude (HA).
Inzicht over het welbevinden of de sociaal-emotionele houding ten opzichte van het schoolleven, wordt verkregen door vragen met betrekking tot plezier op school (PS), het sociaal aanvaard voelen van de leerling (SA) en diens relatie met leerkrachten (RL).
Het zelfvertrouwen van de leerling wordt gemeten aan de hand van uitdrukkingsvaardigheid (UV), zelfvertrouwen bij het maken van proefwerken (ZP) en sociale vaardigheid (SV).
Aanvullend wordt bekeken in hoeverre de leerling de neiging heeft zichzelf in een (onrealistisch) gunstig daglicht te stellen (SW - sociale wenselijkheid).

Doelgroep
De schoolvragenlijst kan worden toegepast bij leerlingen van groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1, 2 en 3 van het Voortgezet Onderwijs.

Omvang
De afname van de verkorte vorm (A of B) duurt ongeveer 45-60 minuten. In bijzondere gevallen, zoals bij zeer langzame leerlingen, is soms meer tijd noodzakelijk. In principe nemen we altijd de A-versie af. Verderop in het traject bestaat de mogelijkheid de B-versie af te nemen, bijvoorbeeld als evaluatie. De SVL kan zowel individueel als klassikaal afgenomen worden.
De trajectbegeleider van de school kan de SVL klassikaal afnemen (of de leerkracht instrueren rond de afname). De trajectbegeleider zorgt voor de materialen, de afname, de scoring en een verslag van de uitkomsten (op groeps- en individueel niveau).
De uitkomsten worden gepresenteerd in een gesprek met leerkracht en IB’er en middels een schriftelijk verslag. In overleg is er de mogelijkheid om ook een terugkoppeling naar de groep te doen of naar ouders.

Locatie
Op school.

Kosten
De kosten van een afname liggen in de antwoordformulieren en de elektronische verwerking. De inzet van de trajectbegeleider valt onder het reguliere werk voor de scholen. De totale kosten die de school hierdoor kwijt is voor een groepsafname zijn ongeveer € 3,- per leerling.