Florion, centrum voor onderwijsondersteuning

De scholen van Florion worden begeleid door Florion onderwijsondersteuning. Iedere school heeft bij Florion een trajectbegeleider toegewezen gekregen.
De trajectbegeleider legt vier keer per jaar een schoolbezoek af. Samen met de IB-er worden de leerlingen besproken die een ondersteuningstraject hebben binnen de school. De trajectbegeleider luistert naar de IB’er en biedt waar nodig onderzoek of ondersteuning aan en geeft adviezen. De ouders worden op de hoogte gesteld als hun kind wordt besproken.

Hoofdtaken
Binnen Florion onderwijsondersteuning vindt de beleidsvorming, de ontwikkeling en de aansturing van de onderwijsondersteuning integraal plaats. De belangrijkste taak van Florion is de ondersteuning van de individuele leerkracht en de school om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden in hun hulpvragen.

Florion onderwijsondersteuning heeft twee hoofdtaken.
De ondersteunende, uitvoerende taak met betrekking tot onderwijsondersteuning:

  • trajectbegeleiding
  • ambulante begeleiding
  • collegiale begeleiding door experts: dyslexie, ernstige rekenproblemen en dyscalculie, gedrag, het jonge kind, autisme spectrum stoornissen of ADHD etc.
  • SVIB op leerkrachtniveau – begeleiding van (startende) leerkrachten
  • afnemen van onderzoeken; psycho-diagnostisch, intelligentie, pedagogisch didactisch of een sociaal emotioneel onderzoek.
  • advisering in de richting van jeugdhulpverlening

De beleidsvormende taak met betrekking tot de onderwijsondersteuning:

  • leerkrachtniveau
  • schoolniveau
  • regionaal niveau (IB netwerk)
  • samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Ondersteuning
De begeleiding en ondersteuning vindt plaats door ervaringsdeskundigen uit het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Zij kunnen ambulante begeleiding verzorgen, collegiale consultatie,
co-teaching, coaching, presentaties voor leerkrachten en teams. Florion onderwijsondersteuning heeft hiervoor een beperkt aantal mensen in dienst. Daarnaast zijn er ook experts binnen de scholen en extern op afroep beschikbaar met meer dan gemiddelde kennis op bepaalde deelgebieden. Door Florion onderwijsondersteuning vindt monitoring plaats op de aard en het aantal ondersteuningsvragen. Daaruit worden trends afgeleid, waar vervolgens gericht actie op kan worden gezet bijvoorbeeld in de vorm van scholing.

Onderzoek
Als de school vermoedt dat er meer onderzoek of begeleiding nodig is bij een leerling, dan doen ze daarvan melding bij hun trajectbegeleider van Florion onderwijsondersteuning. De IB’er bepaalt samen met de trajectbegeleider of de gegeven basisondersteuning voldoende is geweest en welke stappen vervolgens worden genomen. In overleg wordt bepaald welk onderzoek nodig is. Iedere school heeft een eigen orthopedagoog toegewezen gekregen bij Florion onderwijsondersteuning. Op basis van het leerlingenaantal hebben de scholen een aantal onderzoekuren toegewezen gekregen, Florion onderwijsondersteuning houdt de uitputting bij. Indien nodig wordt het aantal uren bijgesteld.

Arrangeren
Binnen Passend Onderwijs vindt een herschikking van het geld plaats dat besteed kan worden aan ondersteuning. De scholen krijgen een ondersteuningsbudget waarmee zij Passend Onderwijs binnen hun school vorm kunnen geven. Daarnaast kan door middel van arrangementen extra ondersteuning geboden worden. Bij Florion onderwijsondersteuning is een Commissie van Arrangeren ingesteld waar de scholen een aanvraag kunnen indienen.

Uitvoering
De directeur van Florion onderwijsondersteuning verzorgd voor de besturen de inhoudelijke vertegenwoordiging naar de samenwerkingsverbanden. Hierbij moet gedacht worden aan de vertegenwoordiging van het bestuur, contacten op coördinatorniveau binnen het AfstemmingsOverleg, de Ondersteuningsplanraad (OPR), de afstemming met de intern begeleiders van de scholen en de informatievoorziening naar de scholen en ouders en medezeggenschapsorganen.