Passend Onderwijs

Het doel van Passend Onderwijs is dat alle leerlingen een plek op een school krijgen die uit gaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking.
Met de invoering van Passend Onderwijs zijn alle scholen onderverdeeld in regionale samenwerkingsverbanden. In deze samenwerkingsverbanden werken regulier en speciaal onderwijs samen om voor iedere leerling een passend onderwijsaanbod te bieden.

Basisondersteuning en schoolondersteuningsprofiel
Er zijn binnen de samenwerkingsverbanden afspraken gemaakt over de basisondersteuning die binnen iedere school geboden moet worden. Dit is verwoord in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De scholen beschrijven daarnaast ook voor hun eigen school welke extra begeleidingsmogelijkheden zij bovenop dit basisaanbod hebben. Dit wordt beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.
De samenwerkingsverbanden ontvangen financiële middelen om voor iedere leerling een passend onderwijsaanbod te creëren. Per samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de besteding van deze middelen. Daarbij is het uitgangspunt om leerlingen zoveel mogelijk binnen het reguliere basisonderwijs de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben.

Zorgplicht
Scholen hebben zorgplicht gekregen. Dit betekent dat de school de plicht heeft om voor iedere leerling passende ondersteuning te organiseren. Waar mogelijk wordt deze ondersteuning op de basisschool zelf geboden. Mochten de onderwijsbehoeften van de leerling het aanbod van de basisschool te boven gaan, dan moet de school samen met de ouders zoeken naar een andere passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband.